Már

Japán, a felkelő Nap országa

A program időtartama: 7 éjszaka
Ellátás: reggeli

Szervezett, csoportos utazás: 9 nap / 7 éjszaka

Japán Földünk egyik legkü­lön­le­gesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre (furcsa szokások, eltérő életszemlélet, megdöbbentően változatos ételek, egzotikus műemlékek stb.). Közismert, hogy a II. világháború után a japán gaz­daság hihetetlenül gyorsan fejlődött. A ro­mok­ból felépítették a világ egyik leggaz­dagabb országát. Japán egyik varázsát éppen az adja, hogy a szupermodern fel­hő­kar­co­lók és tech­ni­kai csodák mellett mindenhol ott vannak a múlt szá­munk­ra eg­zo­ti­kus emlékei, a buddhista temp­lom­együt­te­sek, a sintoista szentélyek, a régi várak stb. A tu­risz­ti­kai attrakciókhoz tartoznak még a szép tájak, az elbűvölő japán kertek vagy a kéz­mű­ves­áruk hihetetlen gaz­dagsága, mindez a világ egyik leg­biz­ton­sá­gosabb és egyik legtisztább or­szá­gá­ban. Uta­zá­sainkat a kirándulásokhoz talán leg­ideá­li­sabb időszakban bonyolítjuk le. Tartsanak velünk!

1. nap: Délelőtt elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Tokióba.

2. nap: Tokió, Kamakura Megérkezés Tokió nemzetközi repülő­terére a reggeli órákban (helyi idő szerint), majd félnapos kirán­dulás egy közeli kisvá­rosba, a Csendes-óceán partján fekvő Kama­kurába. Ez a város a XII. század végétől közel 150 éven keresztül Japán katonai veze­tő­jének, a sógunnak volt a szék­helye. Ebből a korszak­ból szár­maz­nak értékes műem­lékei. Láto­gatás a Tsurugaoka Hachimangu szen­télyben, majd a Kotokuin temp­lom terü­letén lévő Nagy Buddha-szobor meg­te­kin­té­se (11 méter magas bronz­szobor a XIII. századból). Szállás Tokióban (3 éj).

3. nap: Tokió 8-9 órás vá­ros­né­zés a japán fő­vá­ros­ban, a világ egyik leg­na­gyobb metro­po­li­szában. Elő­ször lá­to­ga­tás a Meiji-szentélyben, majd séta a Csá­szári Palota előtti téren. Kora délután séta­ha­jó­zás a Sumida folyón, majd Tokió legré­gibb és legnép­sze­rűbb budd­hista temp­lomával, az Asakusa-temp­lommal is­mer­ke­dünk (apró ajándék­boltok soka­sága). Végül felme­gyünk a 2012 máju­sában átadott Skytree toronyba, mely 634 méteres magas­ságával a világ leg­ma­ga­sabb tornya­ként került be a Guinness Rekor­dok köny­vébe. A 350 méter magasan lévő kilá­tó­te­raszról le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik az egész városra, a modern fel­hő­kar­co­lók soka­sá­gára. Tiszta időben még a Fuji is látszik. (A Skytree belé­pő­jegy fogla­lása legko­rábban csak 6 hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lő­zően lehet­séges, ezen kata­ló­gusunk megje­le­nése után, így a japán partner­iro­dánk is ezekkel a felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Amennyiben vala­milyen oknál fogva nem sikerül a csoport­fog­lalás a Skytree toronyba, a párizsi Eiffel-torony mintá­jára épített Tokió-torony 150 méter magas kilá­tó­te­ra­száról gyö­nyör­köd­het­nek a pano­rá­mában.) Este fakultatív lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel kipró­bálni az érdekes és modern japán metró­köz­le­ke­dést: utazás Tokió központ­jába, séta a Ginza negyedben.

4. nap: Nikko, Chuzenji-tó, Kegon-vízesés Szabad program Tokióban, lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás egy nagy hegyek között fekvő kisvá­rosba, Nikkóba, és a körü­lötte fekvő nemzeti parkba. Láto­gatás a mese­szép Toshogu-szen­télyben. Ez az épü­let­együt­tes a XVII. századi japán művé­szet talán legpom­pá­sabb alko­tása. Nikko felett, közel 1300 méter magasan talál­ható egy vad­re­gé­nyes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy pano­rá­maút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezú­duló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglát­vá­nyosabb víze­sése). A fakultatív program ára: 28.500 Ft (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fuji, Hakone, Shinkansen (szuperexpressz) Búcsú Tokiótól, utazás a Fujihoz, az ország leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csához, a japánok szent hegyéhez (3776 méter magas). Elő­ször a hegy lába­inál lévő Fuji Infor­má­ciós Központ­ban beren­dezett kis múzeumot nézzük meg, majd az autó­busszal 2000 méter feletti magas­ságba kapasz­kodunk (szép időben a pano­ráma fe­lejt­he­tet­len). Délután ba­ran­go­lás a Fuji köze­lében lévő Hakone Nemzeti Parkban, mely termé­szeti szép­ségei és gyógy­for­rásai miatt a toki­óiak egyik kedvenc üdülő­öve­zete. Hajózás a bájos Ashi-tavon, majd kabinos felvo­nóval felme­gyünk a Komagatake-hegyre (vagy rövid pihenő az Owakudani-völgy forró kénes forrá­sainál). To­vább­uta­zás Shinkansennel Kyotóba (2 éj). A körutazás egyik nagy élménye ez az utazás az egyes szaka­szokon közel 300 km/óra sebes­séggel száguldó expressz­vonattal. Figyelem: a bőröndöket külön kocsival szállítják (1 bőrönd/fő engedélyezett).

6. nap: Kyoto A régi császári főváros, a másfél milliós Kyoto Japán mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb városa. A több ezer műemlék közül az egész napos vá­ros­né­zés során a kö­vet­ke­zőket tekintjük meg: a Kiyomizu budd­hista temp­lom épü­let­együt­tese (tera­száról gyönyörű pano­ráma a városra, a környék ódon háza­iban rengeteg kézműves- és ajándék­bolt), a Sanju-Sangendo csarnok (benne 1001 darab XIII. századi Kannon-szobor, középen az ezer­karú Kannon mo­nu­men­tá­lis szobra), a Heian-szentély (pompás épü­let­együt­tes elbű­völő kertekkel és tavakkal), a Nijo várkastély (a sógunok kyotói rezi­denciája volt) és az Arany Pavilon (Yoshimitsu sógun arany­le­me­zekkel borí­tott nyara­lója a világ egyik leg­szebb japán­kertjében).

7. nap: Nara, Osaka Elutazás a közeli Narába, mely az első egy­séges japán állam központja volt 1250 évvel ezelőtt. Séta egy kelle­mes parkban, ahol több száz szelíd őz szabadon kószál, majd Japán egyik leg­je­len­tő­sebb műem­lékét nézzük meg, a Todaiji-temp­lomot. A hatalmas, fából készült főépü­letben talál­ható Japán leg­na­gyobb bronzból készült Buddha-szobra (16 méter magas). Ezután is­mer­ke­dés a Kasuga-szen­téllyel, majd to­vább­uta­zás Osakába. A modern metro­polisz az ország második leg­fon­to­sabb gazdasági és keres­ke­delmi központja Tokió után. Láto­gatás az impozáns osakai várkas­télyban (látvá­nyos kiál­lítások, szép park), majd a város harmadik évez­redet idéző kilátó­pontja követ­kezik, mely két egymás melletti fel­hő­kar­co­ló tetejét össze­kötő tera­szon talál­ható. Szállás Osakában (2 éj).

8. nap: Hiroshima, Miyajima Szabad program Osakában, lehe­tő­ség egyé­nileg felfe­dezni a város to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­geit (pl. Uni­ver­sal Studios, kikö­tői negyed az Akvá­riummal, a mú­zeu­mokkal, üzle­tekkel stb.). Fakultatív program: Hiroshima, Miyajima-sziget Egész napos kirán­dulás Shinkansennel Nyugat-Japán leg­na­gyobb váro­sába, Hiroshi­mába, mely 1945-ben a világ első atom­bomba-táma­dásának szín­helye volt. Láto­gatás a robbanás epicent­ruma köze­lében beren­dezett Béke Emlék­parkban (emlék­művek, érdekes em­lék­mú­ze­um). Délután kirán­dulás komppal a japánok szent szige­tére, Miyajimára, az Itsukushima-szentély meg­te­kin­té­se (az ország egyik legidillikusabb helye). A fakultatív program ára: 99.700 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

9. nap: Elutazás Osakából egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés magyar idő szerint menetrendtől függően a késő délutáni vagy késő esti órákban.

Részvételi díj

Indulási időpontok

Indulás ideje Indulás helye Ár  
2018 Mar 22
Budapest 609 000 Ft-tól/fő
2018 Apr 03
Budapest 629 000 Ft-tól/fő
2018 Apr 13
Budapest 615 000 Ft-tól/fő

A részvételi díj tartalmazza

repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a szuperexpressz jegyet Fujitól Kyotóig, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a helyi idegenvezető és a Fe­hér­vár Travel idegenvezetőjének költségeit, va­la­mint a program szerinti belé­pő­dí­ja­kat a Skytree torony, az eset­le­ges metrójegyek és néhány osakai fakultatív lehe­tő­ség kivételével (lásd a belépődíjaknál)

Egyéb költségek

   
Borravaló ajánlott 5 USD/nap/fő
Repülőtéri illeték kb 112 000 Ft/fő
Utasbiztosítás 450 Ft/fő/nap

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

Árajánlat kérése

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjen személyre szabott árajánlatot, mely ingyenes, és semmilyen kötelezettséggel sem jár.

Hasonló programajánlataink