Már

Dél-Afrika, a szivárványország

A program időtartama: 9 éjszaka
Ellátás: félpanzió

Szervezett, csoportos utazás: 12 nap / 9 éjszaka

Dél-Afrika az egyik jelentős fogadó országa a nem­zet­közi turiz­musnak. Ehhez hozzá­já­rulnak a jó szállo­dák, a kiváló infra­struk­túra, a kellemes ég­haj­lat, a barát­ságos emberek, a megfi­zet­hető árak és a látni­valók soka­sága: a csodá­latos tájak, a nemzeti parkok hihe­tet­lenül gaz­dag állat­vi­lága, a kü­lön­le­ges vege­táció, az ősla­kosság egzo­tikus kultú­rája, a tör­té­nel­mi emlékek bősége és a gyönyörű városok szebbnél szebb épü­letei. E sokfé­leség és az itt élő emberek legkü­lön­fé­lébb bőr­színe és szár­ma­zása miatt szokták Dél-Afrikát szivár­vány­or­szágnak nevezni. Csoport­jainkat a dél-afrikai nyár idején, október végétől márciusig indítjuk. A nappali csúcshő­mér­sék­letek ilyenkor ál­ta­lá­ban 24 és 30 °C között mozognak. Azért nem mele­gebb, mert Johannes­burg és környéke 1700 méter magasan van a tenger szintje felett, a déli partok mentén pedig érvényesül az óceán mérséklő hatása.

Program:

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Dél-Afrikába.
2. nap: Sun City
Érkezés Dél-Afrika leg­na­gyobb váro­sába, Johannes­burg­ba. To­vább­uta­zás Sun Citybe, Dél-Afrika Las Vegasába. Délután sza­bad­idő, illetve is­mer­ke­dés Sun Cityvel (előkelő szállo­dák és üzletek, elegáns parkok, szeren­cse­já­tékok, az Elve­szett Város Palo­tája, az Idő hídja, vízi­pa­ra­dicsom, dzsun­gel­ösvény stb.). Szállás Sun Cityben (1 éj).
3. nap: Pilanesberg Nemzeti Park, Lesedi bennszülött skanzen
Körutazásunk egyik csúcspontja a Pilanesberg Nemzeti Park, amelyet lehe­tő­ség lesz autó­busszal vagy dzsipekkel bejárni. A közel 1000 négyzet­kilo­mé­teres terü­leten a „nagy ötök" (elefánt, orrszarvú, bivaly, oroszlán, leopárd) mellett szám­ta­lan más állatfaj is él: gepárd, zsiráf, víziló, kroko­dil, zebra, gnú stb. A Pilanes­berg Nemzeti Park előnye a többi nagy nem­zeti parkkal szemben (Kruger, Hluhluwe), hogy malária­mentes. A részvé­teli díj tartal­mazza a Nemzeti Park autó­busszal történő meglá­to­ga­tását. Fakultatív program: dzsipes vadles a Pilanesberg Nemzeti Parkban A fakultatív program ára: 10.900 Ft (ga­ran­tált indulás). Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hó­nap­pal indulás előtt. Figyelem: az autó­buszos és a dzsipes lá­to­ga­tás egy időben zajlik, tehát csak az egyiken van lehe­tő­ség részt venni. Délután lá­to­ga­tás a Lesedi benn­szü­lött skan­zenban, ahol öt külön­böző törzs élet­mód­jával, kultú­rá­jával, tánca­ival ismer­ked­hetünk meg. Szállás Pretoria és Johannesburg között (2 éj).
4. nap: Pretoria, Gold Reef City, Aranybánya, Johannesburg
Dél-Afrika fővárosa, Pretoria jellemzői a széles utcák, a szép parkok, az elegáns épületek és az emlék­művek. Délelőtt vá­ros­né­zés (Templom tér, Vá­ros­háza, Melrose-ház, Kruger-ház, Union Buildings, Voortrekker emlékmű stb.), majd a Johannes­burg melletti Gold Reef City tema­tikus parkba láto­gatunk, amely a nagy arany­láz (az 1890-es évek) Johannes­burg­jának élet­teli mása szóra­ko­zási lehe­tő­sé­gekkel és mú­zeu­mokkal. A program része egy arany­bánya meglá­to­ga­tása és az arany­öntés meg­te­kin­té­se is. Ezt köve­tően rövid autó­buszos vá­ros­né­zés, is­mer­ke­dés napjaink Johannesburgjával.
5. nap: Port Elizabeth
Délelőtt továbbrepülés Port Elizabeth-be, az Indiai-óceán partjára. Délután séta Port Elizabeth szépen karban­tar­tott tör­té­nel­mi város­köz­pont­jában, majd pihenés a ten­ger­parton. Fakultatív lehe­tő­ség a város feketék lakta negye­dének megis­merésére. Szállás Port Elizabeth-ben (1 éj).
6. nap: Addo Elefánt Nemzeti Park, Garden Route, Tsitsikamma Nemzeti Park
Látogatás Dél-Afrika egyik leg­je­len­tő­sebb vadre­zer­vá­tu­mában, az Addo Elefánt Nem­zeti Parkban (malária­mentes). Az elefán­tokon kívül más vadak is élnek itt, pl. orrszar­vúk, zebrák, gnúk, struccok stb. Fakul­tatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nemzeti Park terü­letén.

Délután to­vább­uta­zás a híres pano­rá­ma­úton, a Gar­den Route-on keresztül az óceán mentén nyugati irány­ba (fotó­szünetek). Megálló a Tsitsikamma Nem­ze­ti Parkban, könnyű túrá­zási lehe­tő­ség az őser­dő­ben a Storms folyó torko­latához (roman­tikus függő­híd). Szállás Knysnán, a Garden Route egyik híres üdü­lő­helyén (1 éj).

7. nap: Knysna, Oudtshoorn – struccfarm
A délelőttöt Knysnán töltjük, amely egy gyönyörű la­gú­na partján fek­szik, Dél-Afrika leg­na­gyobb ős­ho­nos erdeje által körül­ölelve. Hajózás a lagúna bejá­ratát védel­mező sziklá­kig (Knysna Heads) – ebéd a hajón. Ezután to­vább­uta­zunk a Garden Route pano­rá­ma­úton, majd eltá­vo­lodva az óceán part­jától ér­ke­zünk meg a strucc­te­nyésztés főváro­sába, Oudts­hoorn­ba, ahol nagyon látvá­nyosak az egykori strucc­bárók palo­tái. Láto­gatás egy strucc­farmon (érdekes bemu­tató). Szállás Oudtshoorn kör­nyé­kén (1 éj).
8. nap: Cango barlangok, Paarl
Délelőtt kitérő a kü­lön­le­ges csepp­köveiről híres Cango barlan­gokhoz. A barlan­gok fenséges terme­inek bejá­rása egy kényelmes séta kere­tében. A szikla­alak­za­tokkal tarkí­tott, festői 62-es úton tovább­utazva érkezés Paarlba, az Afrikaans Nyelv Emlék­mű­vének meg­te­kin­té­se. Szép pano­ráma nyílik innen arra a 3 gránit­hegyre, melyeknél nagyobb csak Közép-Ausztrá­liában talál­ható (Ayers Rock). Szállás Fokvárosban (3 éj).
9. nap: Fokváros (Cape Town), Table-hegy
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés Fokvá­rosban, melyet sokan a világ leg­szebb váro­sának tartanak, köszön­hetően pazar fekvé­sének és nagy­szerű építé­sze­tének (a belváros fel­hő­kar­co­lói, a Maláj negyed, Jóre­ménység vára, anglikán ka­ted­rá­lis, Company's Gardens a par­la­ment épüle­tével, a Dél-Afrika Múzeum a híres bushman diorá­mákkal stb.). A város jelképe az 1085 méter magas Table-hegy, ahova kabinos felvo­nóval megy fel a csoport (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma).
10. nap: Fókasziget, Groot Constantia, pingvinkolónia, Jóreménység Foka, Kirstenbosch Botanikus Kert
Egész napos kirándulás a Cape (Fok) félszi­getre – gyönyörű tájak. Hout Bay-ben fakul­tatív lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a fókák szige­téhez, majd a Groot Constantia több száz éves borgaz­daság meg­te­kin­té­se (borkós­toló, múzeum, kastély). Ezt köve­tően a félszi­get egyik kü­lön­le­ges látvá­nyos­sága követ­kezik, az afrikai pingvinek koló­niája Simon's Town mellett. A Jóre­ménység Fok Nem­zeti Park a kö­vet­ke­ző állomás, majd a késő délutáni órákban a világ­hírű Kirstenbosch Bota­nikus Kert jelenti a nap csúcs­pontját, ahol az egye­dül­álló fokföldi növé­nyek és virágok páratlan gaz­dag­sá­gában gyö­nyör­köd­he­tünk.
11. nap: Fokváros
Szabadidő a Victoria és Alfred Waterfrontnál. Az egy­kori kikötőt alakí­tották át az utóbbi években, és így jött létre ez a modern szóra­koz­ta­tó­központ, tele üzle­tekkel, piacokkal, étter­mekkel, szóra­ko­zó­he­lyekkel, mú­zeu­mokkal. Fakul­tatív lehe­tő­ség a modern Két Óceán Akvá­rium meg­te­kin­té­sé­re. Kora délután transzfer a repülő­térre, elutazás Fokvárosból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.
12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Részvételi díj

Indulási időpontok

Indulás ideje Indulás helye Ár  
2018 Mar 11
Budapest 595 000 Ft-tól/fő

A részvételi díj tartalmazza

a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a 9 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, egy ebédet a 7. napon, a csomaghordást a szál­lo­dák­ban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal (a fakultatívok kivételével), valamint a helyi idegenvezetők és a Fe­hér­vár Travel idegenvezetőjének költ­sé­geit.

Egyéb költségek

   
Repülőtéri illeték kb. 142 000 Ft/fő
Utasbiztosítás 450 Ft-tól/fő/nap köthető

Ajánlataink egyéni utazásokra vonatkoznak. Áraink 2 fős elhelyezés esetén, a szabad helyek függvényében érvényesek. Az utazás időpontja és időtartama, valamint a szálloda kategóriája szabadon változtatható. Az esetleges árkülönbözetről kollégáink tájékoztatják, kérje ajánlatunkat!

Árajánlat kérése

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjen személyre szabott árajánlatot, mely ingyenes, és semmilyen kötelezettséggel sem jár.

Hasonló programajánlataink