Általános utazási feltételek

 1. A Winair Travel Utazási Iroda (a továbbiakban WT) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az utazási és utazást közvetítô szerzôdésrôl szóló 281/2008 (XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

 2. Jelen feltételek elválaszthatatlan része az Utazási szerzôdés nyomtatvány, utazási tájékoztató, árlista, visszaigazolás, autóbérlési tájékoztató, melyek együttesen tartalmazzák a 281/2008 Korm.rendelet 4 § és 13 § -ban szabályozott pontokat részletesen, különös tekintettel a részvételi díjakban nem szereplô, külön felszámításra kerülô díjakra (pl. helyi adók, gépkocsi biztosítások, repülôtéri illetékek, vízumdíjak, kikötôi illetékek, fakultatív programok, fôszezoni felárak, borravalók stb) A WT a tájékoztatókban foglaltaktól való eltérés jogát fenntartja. A változásokról az Utas/Megrendelôt írásban köteles tájékoztatni.

 3. Az Utazási szerzôdés akkor jön létre, amikor az Utas/Megrendelô a WT által szervezett utazást írásban vagy szóban megrendeli, lefoglalja, az utazásonként meghatározott elôleget / teljes összeget befizeti, a szerzôdés és fent felsorolt részei tartalmát ismeri és aláírásával elfogadja. A Winair Travel a jelentkezést elfogadja, ennek tényét aláírásával visszaigazolja.

 4. Az Utas/Megrendelô az Utazási szerzôdés aláírásával egyidejűleg elôleget fizet. A fizetendô elôleg a részvételi díj 40 %-a. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának befizetési határideje az utazás elindulása elôtt 30 nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt. Amennyiben a szerzôdéskötés 30 napon belül történik, úgy a teljes részvételi díj befizetése szükséges. Az Utas/Megrendelô tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidô be nem tartása a már megkötött utazási szerzôdés megszűnését eredményezi. Nem személyesen történô megrendeléstôl számított 8 napon belül elôleget kell fizetni, ellenkezô esetben a WT törli a megrendelést. Csoportos út esetén a teljes részvételi díjat 40 nappal az utazás elôtt kell befizetni.

 5. A WT a világ szinte minden országába foglal férôhelyet Utasai számára. Ha az Utas/Megrendelô egyénileg állítja össze programját, akkor a a WT csak feltételesen tudja elfogadni a jelentkezést és partnere visszaigazolásának függvényében véglegesíti ajánlatát, visszaigazolja a megrendelt szolgáltatásokat, vagy hasonló minôségben másikat ajánl. Végsô foglalást akkor készít a WT, ha az Utas /Megrendelô elfogadja az ajánlatot és a 3-4. pontokban meghatározott módon megrendeli.

 6. A WT fenntartja a jogot a részvételi díj emelésére, legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 20 nappal, a forint/devizaárfolyam változása, bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a repülôjegy ár megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, egyéb kötelező terhek beszedése vagy mértékének idôközi változása miatt. A díjemelés indokát és mértékét a WT az utassal írásban közli. Ha a részvéleti díj emelés az eredeti részvételi díj 8 %-t meghaladja, az Utas/Megrendelô az értesítés keltétôl számított 3 munkanapon belül köteles döntéséről a WT-t tájékoztatni, mely szerint az utazási szerzôdéstôl elállhat, és a WT a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti vagy az Utas elfogadja a változtatást, az utazási szerződés módosítását, az emelt díj befizetését .

 7. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele a visszaérkezését követô legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztásából eredô károk és többletköltségek teljes egészében az Utast terhelik. Az útlevelet és az esetlegesen elôírt vagy javasolt védôoltásokat a WT Utasai egyénileg szerzik be. Az utas kérésére a WT vállalja a vízumügyintézést. ( Magyar állampolgárok részére, bizonyos célterületek esetében.) A vízum díját a részvételi díj nem tartalmazza. Ha a vízum beszerzését a WT végzi, akkor annak esetleges eredménytelenségéért (vízumkérelem elutasítása) a WT felelôssé nem tehetô. A vízumkérelem elutasításából eredô utazás-meghiúsulás storno költsége teljes egészében az Utast terheli, függetlenül attól, hogy az Utas egyénileg vagy a WT által intézte a vízum beszerzést.

 8. A WT az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése elôtt legkésôbb 15 nappal az utazási szerzôdéstôl elállhat. Megilleti az elállás joga a WT abban az esetben is, ha az utazást a szerzôdéskötéskor elôre nem látható külsô körülmény, vis maior ( a célországban bekövetkezett - az emberi életet, egészséget, illetve a vagyont, biztonságot veszélyeztetô - politikai esemény, valamint természeti csapás ) akadályozza. Ha a Winair Travel a szerzôdéstôl eláll, az Utas:

  1. az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítô szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a WT-nek lehetôsége van. Ha a helyettesítô szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a WT köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni.

  2. követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után járó mindenkori törvényeskamat megfizetését.

 9. Amennyiben a WT az utazás feltételeit (programot, részvételi díjat) a szerzôdéskötés után lényegesen megváltoztatta, az Utas a változás közlésétôl számított 3 napon belül az utazási szerzôdéstôl elállhat.

 10. Az Utas jogosult az utazási szerzôdésben lekötött utazásban való részvétel jogát legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 30 nappal harmadik személy részére engedményezni a vonatkozó elôírások, sajátosságok figyelembevétele mellett. (pl. a névcsere minden légitársaságnál tilos!) Az Utas az engedményezésrôl köteles a WT-t írásban tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerzôdésben leírt feltételeknek és az abban foglaltak tudomásulvételérôl írásban nyilatkozik.

 11. Ha a szerzôdés részben vagy egészében való teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a WT az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utasnak megelôlegezi. Az intézkedés költsége a WT-t terheli, ha a szerzôdés teljesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.

 12. A WT utazászervezôi tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelôsségi szabályok (Ptk.399.§) alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelôsségi korlátozások (pl. túlkönyvelés, menetrendváltozás, járattörlés) a Ptk.399.§ 1 bekezdésébe tartozó olyan lehetetlenülési oknak minôsülnek, amelyért egyik fél sem felelôs, s mindkét fél érdekkörén kívül esik.

 13. Amennyiben az utas nem az elôzôekben meghatározott okok miatt áll el a már megkötött szerzôdéstôl, illetve hatósági elutasítás miatt nem vesz részt az utazáson, a következô lemondási feltételek lépnek életbe:

  1. földi szolgáltatások esetében ( szállás, bérautó, belépôk, fakultatív programok, transzferek stb.)Az utazás megkezdése elôtt 60 - 35 nap között 10 % - a, 34 -15. nap között 40 %-a, 14 - 7. nap között 60 %-a, 6 - 3. nap között 80 %-a, 2 - 0. nap között 100 %-a a szolgáltatások teljes árának. Ha az Utas lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson, akkor a teljes díj (100 %) kerül felszámításra, mint stornó költség.

  2. repülôjegyek esetében: a lefoglalt, de még ki nem állított repülôjegyek külön költség megfizetése nélkül módosíthatók. A már kiállított, speciális díjtételű (kedvezményes árú) repülôjegy, melyet minden esetben az Utas által kért idôpontban állíttatunk ki (kivéve, ha a légitársaság ettől eltérő időpontot ír elő!), nem módosítható, a jegyben szereplô név, útvonal és utazási idôpont nem változtatható meg. Lemondás esetén a Légitársaság által meghatározott szabályok szerinti költség, a foglalási díj és 5.000/fő kezelési költség levonása után téríthetô vissza. Ha az Utas a már kiálított repülôjegyet az abban szereplô idôpontban nem használja fel (nem utazik el), a stornóköltség a jegy árának 100 %a.

  3. Egyéb esetben, például külföldi touroperator bizományosaként, valamint egyéb külföldi partner által szervezett utazások foglalásakor, minden esetben a szervező iroda lemondási feltételei a mérvadóak, mely alkalmazására a 281/2008 (XI.28.) Kormányrendelet szerint kerülhet sor. Erről a WT köteles az Utast írásban tájékoztatni.

 14. A részvételi díj nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, útlemondási biztosítást és egyéb biztosítást, valamint autóbérlés esetén a kötelezô felelôsségbiztosításon és a CDW/Casco -n kívüli egyéb biztosításokat. Errôl részletesen az "gépkocsibérlési tájékoztató" szól, mely elválaszthatatlan része jelen szerzôdésnek. Fentiek a WT irodájában külön térítés ellenében megköthetôk. Az Utas/Megrendelô tudomásul veszi, hogy megkötött biztosítás hiányában az utazás elmaradásával járó összes költség, illetve a külföldön bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban felmerülô összes kiadás és felelôsség kizárólag az utast terheli, azzal kapcsolatban a WT-vel szemben követeléssel nem léphet fel.

 15. A WT a szerzôdésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért felel az alábbiak szerint:

  1. Ha a WT az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A WT nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

  2. Ha az utazás megkezdését követően a WT a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat vagy azok jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni.Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szogáltatások értékét meghaladja, a különbözet az utasra nem hárítható át. Ha a WT ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az Utas indokoltan nem fogadja el, az Utas elállhat a szerződéstől.Ha az Utas elállt a szerződéstől a WT köteles az Utast az utazás kiinduló helyére szállítani ennek költségeit viselni és az igénybe nem vett szolgáltatásokkal arányosan a díjat visszafizetni.

  3. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az Utas a kifogását a helyszínen az utaskísérőnek - ennek hiányában - a helyszíni szolgáltatónak köteles haladéktalanul bejelenteni, erről jegyzőkönyvet köteles felvetetni, és ebből fakadó igényét a hazaérkezését követő 8 napon belül a WT-nek írásban bejelenteni.

  4. Ha a WT a szerződést nem teljesíti, az Utas kívánságának megfelelően köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. A WT a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben elvárható, vagy ha a kárigény Utas általi bejelentése nem az előbbi pontokban foglaltak szerint történt.

  5. A WT nem felel a hibás teljesítés illetve nem-teljesítéssel okozott kárért, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.

 16. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 17. Az Utas poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a WT képviselője át nem vette. (Légi utazás esetén a légifuvarozó előírásai alapján.) Szállodában, bérautóban stb. elhagyott értékekért nem vállal felelősséget a WT.

 18. A WT által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Dátum:

 
 
  Utas / Megrendelő   Ügyintéző / Winair Travel  
 

Az utazásszervező adatai:

Winair Travel 2000 Utazási Iroda Kft.
1051. Budapest, Zrínyi u. 9. 2.em/13.
Telefon: 36 - 1 - 3122392
Fax.: 36 - 1 - 3540724

Engedélyszám: R - 2013/2000
Cégjegyzékszám: 01-09 - 686449
Adószám: 11982458-2-42
Vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1143 Budapest, Stefánia u. 51. Telefon:460-1400

A vagyoni biztosíték területi hatálya a Winair Travel által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi saját utazás. A biztosítás kötvényszám VBB/2017/252, összege 33.000.000 Ft (harminchárom-millió forint), célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.